6 Arwyddion a Symptomau Canser yr Ymennydd

canser yr ymennydd

6 Arwyddion a Symptomau Canser yr Ymennydd


Dyma 6 arwydd a symptomau canser yr ymennydd sy'n eich galluogi i adnabod y cyflwr yn gynnar a chael y driniaeth gywir. Mae diagnosis cynnar yn bwysig iawn er mwyn atal datblygiad canser. Nid yw'r un o'r arwyddion hyn ar eu pennau eu hunain yn golygu bod gennych ganser yr ymennydd, ond os ydych chi'n profi mwy o'r symptomau, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'r ystafell argyfwng neu'ch meddyg teulu i gael ymgynghoriad. Oes gennych chi fewnbwn? Mae croeso i chi ddefnyddio'r maes sylwadau neu gysylltu â ni yn Facebook neu YouTube.

 

Gall symptomau canser yr ymennydd fod yn benodol ac yn fwy cyffredinol. Sylwch nad yw'r rhestr hon yn cynnwys yr holl symptomau posibl ac efallai ei bod hefyd oherwydd achosion heblaw canser y tiwmor neu'r ymennydd.

 

1. Cur pen

Gall symptom cyffredinol tiwmor yn yr ymennydd gynnwys cur pen difrifol nad yw'n cael ei brofi fel "cur pen arferol". Mae'r cur pen yn aml yn gwaethygu gyda gweithgaredd ac yn gynnar yn y bore. Cadwch lygad hefyd a yw'r cur pen yn digwydd yn amlach ac yn gwaethygu'n raddol.

cur pen a chur pen

Achos cyffredin: Achos mwyaf cyffredin cur pen yw camweithrediad yn y cyhyrau a'r cymalau - a achosir yn aml gan ormod o waith ailadroddus, rhy ychydig o symud ym mywyd beunyddiol a llawer o straen. Ceisiwch archwiliad gan geiropractydd neu ffisiotherapydd os ydych chi'n dioddef o gur pen rheolaidd.

2. Trawiadau modur / symudiadau heb eu rheoli

Twitching sydyn a symud y cyhyrau. Gelwir hefyd yn gonfylsiynau. Efallai y bydd pobl yn profi gwahanol fathau o drawiadau.

3. Cyfog / chwydu

Gall y bobl sy'n cael eu heffeithio brofi cyfog a chwydu heb esboniad da am hyn - fel salwch. Wrth i'r cyflwr waethygu, gall ddigwydd yn amlach hefyd.

cyfog

4. Cydbwyso problemau a phendro

Yn teimlo'n simsan ac fel petai popeth yn troelli o'ch cwmpas? Mae pobl â chanser yr ymennydd yn amlach yn teimlo'n benysgafn, yn benysgafn ac fel pe na allant gydlynu eu hunain.

problemau cydbwysedd

Achosion arferol: Gall oedran uwch arwain at gydbwysedd gwaeth a chyfraddau uwch o bendro. Felly, rydym yn argymell eich bod yn ymarfer cydbwysedd yn rheolaidd.

5. Newidiadau synhwyraidd

Bydd y bobl yr effeithir arnynt yn gallu profi newidiadau yn y golwg, y clyw, y teimlad a'r ymdeimlad o arogl.

newid gweledol

Blinder cronig

Ydych chi'n teimlo'n flinedig yn gyson? Gall blinder a blinder cronig ddigwydd pan fydd salwch neu ddiagnosis yn effeithio ar y corff, ond gall hefyd gael ei achosi gan gyflyrau cyffredinol fel iselder ysbryd a straen.

Syndrom esgyrn aflonydd - cyflwr cwsg niwrolegol

Gall symptomau eraill gynnwys sensitifrwydd ysgafn, dwylo a thraed oer, anadlu cyflym a ffitiau. Gall symptomau mwy penodol ddigwydd gyda ffurfiau arbennig o ganser yr ymennydd.

 

Beth allwch chi ei wneud os oes gennych ganser yr ymennydd?

- Gall canser yr ymennydd fod yn gyflwr sy'n peryglu bywyd - a gall, fel sy'n hysbys, ddigwydd ar ffurf anfalaen a malaen. Os ydych yn amau ​​eich bod wedi cael y diagnosis hwn, cysylltwch â'r ystafell argyfwng neu'ch meddyg teulu cyn gynted â phosibl i ymchwilio a thriniaeth ymhellach.

 

ERTHYGL POBLOGAETH: - Gall triniaeth newydd ar gyfer Alzheimer adfer swyddogaeth cof lawn!

Clefyd Alzheimer

 

Mae croeso i chi rannu'r erthygl hon gyda chydweithwyr, ffrindiau a chydnabod. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth neu debyg, rydyn ni'n gofyn i chi fel a chysylltwch trwy dudalen Facebook ei. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae'n gyfiawn i gysylltu â ni (hollol rhad ac am ddim).

 

Sicrhewch driniaeth nawr - peidiwch ag aros: Mynnwch help clinigwr i ddod o hyd i'r achos. Dim ond fel hyn y gallwch chi gymryd y camau cywir i gael gwared ar y broblem. Gall clinigwr gynorthwyo gyda thriniaeth, cyngor dietegol, ymarferion wedi'u haddasu ac ymestyn, yn ogystal â chyngor ergonomig i ddarparu gwelliant swyddogaethol a rhyddhad symptomau. Cofiwch y gallwch chi gofynnwch i ni (yn ddienw os dymunwch) a'n clinigwyr yn rhad ac am ddim os oes angen.

Gofynnwch i ni - hollol rhad ac am ddim!


 

Oeddech chi'n gwybod: - Gall triniaeth oer roi lleddfu poen i gymalau dolurus a chyhyrau? Ymhlith pethau eraill, Biorewydd (gallwch ei archebu yma), sy'n cynnwys cynhyrchion naturiol yn bennaf, yn gynnyrch poblogaidd. Cysylltwch â ni heddiw trwy ein tudalen Facebook, yna gallwn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Triniaeth oer

Darllenwch hefyd: - 8 Ymarfer ar gyfer Pen-gliniau Gwael

brifo yn y pen-glin

Darllenwch hefyd: - A yw'n tendonitis neu'n ANAF tendon?

A yw'n llid y tendon neu'n anaf i'r tendon?

 

Darllenwch hefyd: - 5 Ymarfer Da yn Erbyn Sciatica

Gwrthdroi cefn cefn

Logo Youtube yn fachDilynwch Vondt.net ymlaen YouTube

(Dilynwch a gwnewch sylwadau os ydych chi am i ni wneud fideo gydag ymarferion neu ymhelaethiadau penodol ar gyfer eich materion CHI yn union)

logo facebook yn fachDilynwch Vondt.net ymlaen FACEBOOK

(Rydym yn ceisio ymateb i bob neges a chwestiwn o fewn 24-48 awr. Gallwn hefyd eich helpu i ddehongli ymatebion MRI ac ati.)

6 Arwyddion a Symptomau Llid yr Ymennydd

llid yr ymennydd

6 Arwyddion a Symptomau Llid yr Ymennydd


Dyma 6 arwydd a symptomau llid yr ymennydd sy'n eich galluogi i adnabod y cyflwr yn gynnar a chael y driniaeth gywir. Mae diagnosis cynnar yn bwysig iawn er mwyn atal llid yr ymennydd rhag bygwth bywyd. Nid yw'r un o'r arwyddion hyn ar eu pennau eu hunain yn golygu bod gennych lid yr ymennydd, ond os ydych chi'n profi mwy o'r symptomau, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'r ystafell argyfwng neu'ch meddyg teulu i gael ymgynghoriad. Oes gennych chi fewnbwn? Mae croeso i chi ddefnyddio'r maes sylwadau neu gysylltu â ni yn Facebook neu YouTube.

 

Mae llid yr ymennydd, a elwir hefyd yn llid yr ymennydd, yn llid / haint sy'n digwydd yn y dwythellau o amgylch yr ymennydd a llinyn asgwrn y cefn. Gall y cyflwr ledu a gwaethygu trwy fethu â thrin. Nodwn fod y llid yr ymennydd a achosir gan firysau yn sylweddol llai peryglus na'r rhai a achosir gan facteria.

 

Brech nodweddiadol

Un o'r arwyddion mwyaf clasurol ac adnabyddus o lid yr ymennydd yw'r frech goch nad yw'n diflannu dros dro gan bwysau (ee trwy wasgu gwydr yn erbyn y frech) - defnyddir y prawf hwn i weld a yw'r frech yn cael ei hachosi gan wenwyn gwaed, sy'n digwydd oherwydd yr haint. Mae'r frech fel arfer yn cychwyn fel dotiau coch bach cyn iddi ddatblygu'n raddol i ddotiau mwy a lledaenu trwy'r corff. Gall fod yn anodd ei weld yn y cam cychwyn - felly cofiwch wirio arwynebau ysgafnach fel y tu mewn i gledr a gwadnau'r traed. Nid yw'r frech hon yn digwydd ym mhob achos ym mhob achos, ond yn y mwyafrif helaeth.

llid yr ymennydd llid yr ymennydd

2. Twymyn

Oherwydd yr haint, bydd pobl yn profi bod y corff yn mynd i mewn i "gyflwr twymyn" i geisio ymladd y llid. Bydd y dwymyn mewn llid yr ymennydd fel arfer yn uwch na 37.5 gradd.

Feber

Gwddf stiff

Efallai y bydd pobl yr effeithir arnynt gan lid yr ymennydd yn canfod bod y gwddf yn stiffensio a'i bod yn anodd perfformio plygu ymlaen yn arbennig (sy'n ychwanegu tensiwn i fadruddyn y cefn).

Poen yn y gwddf

4. Cur pen a malais

Oherwydd haint parhaus yn y corff, bydd cur pen ar yr unigolyn yn aml a gall deimlo'n gyfoglyd ac yn sâl - bydd chwydu hefyd wrth i'r cyflwr waethygu.

Poen yn y Deml

5. Anniddigrwydd a dryswch

Gall y bobl sy'n cael eu heffeithio fod yn bigog a phrofi llai o egni, yn ogystal â dryswch / newid swyddogaeth wybyddol.

Sinwsitis

6. Poen yn y cyhyrau a'r cymalau

Mae poen yn y cymalau a'r cyhyrau fel arfer yn digwydd mewn llid yr ymennydd. Yn enwedig gall y gwddf fod yn agored.

Poen yn y frest

Gall symptomau eraill gynnwys sensitifrwydd ysgafn, dwylo a thraed oer, anadlu cyflym a ffitiau.

 

Beth allwch chi ei wneud os oes gennych lid yr ymennydd?

- Gall llid yr ymennydd fod yn gyflwr sy'n peryglu bywyd. Os ydych yn amau ​​eich bod wedi cael y diagnosis hwn, cysylltwch â'r ystafell argyfwng neu'ch meddyg teulu cyn gynted â phosibl i ymchwilio a thriniaeth ymhellach.

 

ERTHYGL POBLOGAETH: - Gall triniaeth newydd ar gyfer Alzheimer adfer swyddogaeth cof lawn!

Clefyd Alzheimer

 

Mae croeso i chi rannu'r erthygl hon gyda chydweithwyr, ffrindiau a chydnabod. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth neu debyg, rydyn ni'n gofyn i chi fel a chysylltwch trwy dudalen Facebook ei. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae'n gyfiawn i gysylltu â ni (hollol rhad ac am ddim).

 

Sicrhewch driniaeth nawr - peidiwch ag aros: Mynnwch help clinigwr i ddod o hyd i'r achos. Dim ond fel hyn y gallwch chi gymryd y camau cywir i gael gwared ar y broblem. Gall clinigwr gynorthwyo gyda thriniaeth, cyngor dietegol, ymarferion wedi'u haddasu ac ymestyn, yn ogystal â chyngor ergonomig i ddarparu gwelliant swyddogaethol a rhyddhad symptomau. Cofiwch y gallwch chi gofynnwch i ni (yn ddienw os dymunwch) a'n clinigwyr yn rhad ac am ddim os oes angen.

Gofynnwch i ni - hollol rhad ac am ddim!


 

Oeddech chi'n gwybod: - Gall triniaeth oer roi lleddfu poen i gymalau dolurus a chyhyrau? Ymhlith pethau eraill, Biorewydd (gallwch ei archebu yma), sy'n cynnwys cynhyrchion naturiol yn bennaf, yn gynnyrch poblogaidd. Cysylltwch â ni heddiw trwy ein tudalen Facebook, yna gallwn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Triniaeth oer

Darllenwch hefyd: - 8 Ymarfer ar gyfer Pen-gliniau Gwael

brifo yn y pen-glin

Darllenwch hefyd: - A yw'n tendonitis neu'n ANAF tendon?

A yw'n llid y tendon neu'n anaf i'r tendon?

 

Darllenwch hefyd: - 5 Ymarfer Da yn Erbyn Sciatica

Gwrthdroi cefn cefn

Logo Youtube yn fachDilynwch Vondt.net ymlaen YouTube

(Dilynwch a gwnewch sylwadau os ydych chi am i ni wneud fideo gydag ymarferion neu ymhelaethiadau penodol ar gyfer eich materion CHI yn union)

logo facebook yn fachDilynwch Vondt.net ymlaen FACEBOOK

(Rydym yn ceisio ymateb i bob neges a chwestiwn o fewn 24-48 awr. Gallwn hefyd eich helpu i ddehongli ymatebion MRI ac ati.)